Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การประเมินคุณภาพ

สำคัญมาก! นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564 ประเมินจาก SAR เท่านั้น

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งหนังสือสำคัญที่สถานศึกษาไม่ควรพลาดเลยนะคะ  เพราะมีการส่งจดหมายของความร่วมมือ แจ้งรายชื่อสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564 ประเมินจาก SAR เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้…