Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การพัฒนาการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

          เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…