Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การพัฒนาครู

14 ก.พ. วันราชภัฏ “ตรีนุช-อัมพร-อมลวรรณ-ลินดา” แถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตครู ให้ความสำคัญ 17…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ 14 ก.พ. วันราชภัฏ “ตรีนุช-อัมพร-อมลวรรณ-ลินดา” แถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตครู ให้ความสำคัญ 17 สมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง…

การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจร

     เมื่อการศึกษาไทย มาถึงยุค 4.0 ปัจจัยหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือครูผู้สอน เพราะครูเป็นเสมือนผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคมที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศชาติ…