Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การพัฒนาระบบราชการ

ศธ.ประกาศ! แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง…

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0…