Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การพัฒนาสมรรถนะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชอญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี…