Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การย้ายรอบสอบ

พิจารณาย้าย เกณฑ์เดิมเอกสารเดิมช้าสุดภายใน30 พฤศจิกายนนี้

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งการดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่มีอยู่เดิม ด่วนที่สุด สำนักงานปลัดแระทรวงศึกษาธิการ…