Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การรายงานจำนวนนักเรียน

สรุปผลการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

          ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานว่าพบข้อมูลตัวเลขนักเรียนซ้ำซ้อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการประชุมการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในวันที่…