Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าราชการท้องถิ่น

เขตการรับสมัคร สอบข้าราชการท้องถิ่น 2562

ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะมีการสอบในเร็ววันนี้ได้มีการแบ่งเขตการบรรจุ ออกเป็น 10 เขต ดังนี้ ภาคกลางเขต1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี…