Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูที่ดี ตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก นั้น (เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58) ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบบและครอบคลุมคุณลักษณะของครูอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรอบรู้…