Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ความรู้

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จะยึดตามตัวชี้วัด จะประเมินโดยใช้วิธีการ 4 รูปแบบ (โดยสถานศึกษา /…

ครู กับ อาจารย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร มีหลายคนสงสัยว่า "ครู" กับ "อาจารย์" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน จึงมาอธิบายไว้พอสังเขปดังนี้.. เมื่อ…