Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการแก้ปัญหา : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การเข้าใจความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นลำดับขั้นตอน บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม…

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) คือข้อสอบที่ใช้สอบในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน…