Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ความโปร่งใส่ของ ศธ.

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…