Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คะแนนสอบพิซา

ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตรีนุช หารือ TDRI ยกระดับคะแนนสอบพิซาเด็กไทย

ช่วงนี้มีหลายอย่างต้องปรับเปลี่ยนเกี่ยกวับการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งมีหลายคนโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีรายงานว่า ตรีนุช หารือ TDRI ยกระดับคะแนนสอบพิซาเด็กไทย ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ…