Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ดาวโหลดฟรี

ดาวโหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ครบทุกชั้น

ดาวโหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ครบทุกชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน…

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ฟรี…

ดาวโหลดฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นป.1-6

ดาวโหลดฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นป.1-6 ตัวไฟล์เป็นไฟล์ word คุณครูทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์ได้ฟรี ตามลิ่้งค์ที่อยู่ในบทความนะคะ บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย…

ดาวโหลดฟรี งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ดาวโหลดฟรี งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำเอกสารไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาได้เลยนะคะ สามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ในลิ้งบทความนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3

แจกฟรี ไฟล์ แผนการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ ป.1-ป.3 คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปปรับใช้งานกับนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 เป็นไฟล์แจกฟรีเพื่อใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน…

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล พร้อมเกียรติบัตรฟรี โดยสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง2551 พร้อมเกียรติบัตรฟรี สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ วัดประเมินผล และดาวโหลดใบเกียรติบัตรได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความเลยนะคะ …

แจกฟรี ใบงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

แจกฟรี ใบงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ เป็นไฟล์งาน PDF คุณครูทุกท่าน และท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวโหลดมา ประกอบการสอน ให้กับนักเรียน และบุตร- หลานของท่านได้ เป็นการพัฒนาความรู้ มีให้ดาวโหลดฟรี ตั้งแต่ระดับ ป.1 -…

แจกไฟล์ Excel ปฏิทินการศึกษา สามารถนำไปปรับแก้ไขใช้งานได้ ฟรี

แจกไฟล์ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) ตัวไฟล์เป็น Excel คุณครูทุกท่านสามารถปรับแก้ไข ให้ตรงกับการใช้งานของโรงเรียนท่านเองได้ค่ะ มีเพิ่มเติมปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ให้แล้ว สามารถไปดาวโหลดใช้งานการได้แล้วนะคะ…

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

แจกฟรี ไฟล์งานวิจัยชั้นเรียน กว่า 250 เรื่อง คุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน,เรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา…

แจกฟรี ปกแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ดาวโหลดแก้ไขไฟล์ได้ฟรี)

แจกฟรี  หน้าปก แผนการเรียนรู้ ที่สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ฟรี และสามารถนำไปปรับแก้ไขให้ตรงกับความต้องการใช้งานได้ เพียงแค่คลิ๊ก เข้าสู่หน้าดาวโหลดของเว็บไซด์ จากนั้นก็ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนตามต้องการ  และสามารถดาวโหลดออกมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ…