Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นักศึกษา/นิสิต

คุรุสภาแจ้ง นิสิต/นักศึกษา กรอบแบบสำรวจเตรียมการเพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพครู…

คุรุสภาสำรวจรายชื่อนักศึกษาครูที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  เพื่อเตรียมการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี 2563           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา…