Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นักเรียนทุน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคแล้ว วันนี้

แจ้งข่าวด่วน สำหรับคุณครูทุกท่าน ขณะนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคแล้ว วันนี้ สำหรับคุณครูท่านใด ที่ต้องการบันทึกข้อมูลของนักเรียนทุนที่ท่านดูแลอยู่…