Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

บัญชีจัดสรรแต่ละจังหวัด

จัดสรรงบประมาณ ให้เขตพื้นที่การศึกษา จาก แผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรค่าเช่าบ้าน

สวัสดี ค่ะ รายงานข่าวการศึกษา สำหรับการ . จัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าบ้านในปี ๒๕๖๒ นี้ สพฐ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดสรร ตามหนังสือ ศธ 04006/5809 วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึง ผอ. เขตทุกพื้นที่ รายละเอียดหนังสือ…