Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556

ในการเขียนหนังสือราชการสิ่งสำคัญคือต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้วยังจำเป็นต้องมีความชัดเจนถูกต้องสมเหตุสมผลมีการจัดลำดับเนื้อหาเป็นระเบียบ ไหนจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมและสละสลวยน่าอ่านอีกด้วย…