Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล

การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator สามารถลงทะเบียนผ่าน Microsoft Forms…