Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เหลือจ่าย

แจ้งด่วนเลย! แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายด่วนที่มีการส่งถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 เพื่อให้การส่งคืนงบประมาณหลือจ่ายเฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียวทุกรายการ มีความถูกต้อง…