Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แนวทางการพักชำระนี้

ธนาคารออมสิน ส่งหนังสือแนวทางพักชำระหนี้มาตรการช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 13 เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง…