Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ Word…

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอแจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ คุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 สายงานการสอน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครู ไฟล์ doc ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 แบ่งปันโดย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา…

แจกไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอไฟล์โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการที่รวมเอาโครงการกว่า 100 โครงการ มีทุกกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้…

แจกไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือน ว23-2564 ไฟล์ Word รวบรวมโดย ผอ.ไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2564 ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้ เผยแพร่แบ่งปันโดย ผอ.ไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการทดสอบ RT (Reading Test : RT) ป.1 ไฟล์ Word แก้ไขได้

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอแบ่งปันไฟล์ รายงานผลการทดสอบ RT (Reading Test : RT) ป.1 ไฟล์ Word แก้ไขได้ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ…

แบ่งปันไฟล์ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำ ไฟล์วิจัยในชั้นเรียน 5 บท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ไฟล์ Word แก้ไขได้ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แจกไฟล์ แบบบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไฟล์ Word แก้ไขได้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำ แบบบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไฟล์ Word แก้ไขได้ คุณครูสามารถแก้ไขกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น สามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี…

คู่มือและคำสั่งการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word แก้ไขได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ…

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำไฟล์ตัวอย่างคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้ พร้อมดาวน์โหลดฟรี เผยแพร่แบ่งปันโดย โรงเรียนบางสะพานน้อย สำหรับคุณครูที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แจกไฟล์ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรียน ไฟล์ word พร้อมดาวน์โหลดฟรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ไฟล์ตัวอย่างคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโรงเรียน ไฟล์ word พร้อมดาวน์โหลดฟรี เผยแพร่แบ่งปันโดย โรงเรียนตระพังพิทยาคม สำหรับท่านที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…