สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการสอบ NT และ O-net ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์