e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 << Click >>
สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
Sci_P_5.1.1.1 หน้าที่และส่วนประกอบของดอก
Sci_P_5.1.12 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
Sci_P_5.1.1.3 วัฏจักรของพืช
Sci_P_5.1.1.4 การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ
Sci_P_5.1.1.5 การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง / ติดตา
Sci_P_5.1.1.6 การขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและการเสียบยอด
Sci_P_5.1.1.7 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Sci_P_5.1.1.8 การจำแนกพืช
Sci_P_5.1.1.9 การจำแนกพืชดอก
Sci_P_5.1.1.10 พืชในท้องถิ่น
Sci_P_5.1.1.11 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ (ปฏิสนธิภายใน)
Sci_P_5.1.1.12 การปฏิสนธิภายนอกของสัตว์
Sci_P_5.1.1.13 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
Sci_P_5.1.1.14 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
Sci_P_5.1.1.15 การผสมเทียมของสัตว์
Sci_P_5.1.1.16 การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
Sci_P_5.1.1.17 สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน
Sci_P_5.1.1.18 การจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์
Sci_P_5.1.1.19 การจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง
Sci_P_5.1.1.20 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : วัสดุ และสมบัติของวัสดุ
Sci_P_5.1.2.1 การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน
Sci_P_5.1.2.2 ความแข็งของวัสดุ
Sci_P_5.1.2.3 ความเหนียวของวัสดุ
Sci_P_5.1.2.4 ความยืดหยุ่นของวัสดุ
Sci_P_5.1.2.5 การนำความร้อนของวัตถุ
Sci_P_5.1.2.6 การนำไฟฟ้าของวัสดุ
Sci_P_5.1.2.7 ความหนาแน่นของวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แรงและความดัน
Sci_P_5.1.3.1 แรงลัพธ์
Sci_P_5.1.3.2 แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
Sci_P_5.1.3.3 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
Sci_P_5.1.3.4 ความดันของของเหลว
Sci_P_5.1.3.5 แรงพยุงของของเหลว