e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 << Click >>
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเจริญเติบโตของมนุษย์
Sci_P_6.1.1.1 การเจริญเติบโตวัยทารก
Sci_P_6.1.12 การเจริญเติบโตวัยเด็ก
Sci_P_6.1.1.3 การเจริญเติบโตวัยรุ่น
Sci_P_6.1.1.4 การเจริญเติบโตวัยผู้ใหญ่และวัยชรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ร่างกายมนุษย์
Sci_P_6.1.2.1 ระบบย่อยอาหาร
Sci_P_6.1.2.2 ระบบหายใจ
Sci_P_6.1.2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด
Sci_P_6.1.2.4 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
Sci_P_6.1.2.5 ระบบขับถ่าย
Sci_P_6.1.2.6 ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาหาร และสารอาหาร
Sci_P_6.1.3.1 ประเภทสารอาหาร
Sci_P_6.1.3.2 พลังงานในสารอาหาร
Sci_P_6.1.3.3 การบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Sci_P_6.1.4.1 สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
Sci_P_6.1.4.2 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
Sci_P_6.1.4.3 โซ่อาหาร
Sci_P_6.1.4.4 สายใยอาหาร
Sci_P_6.1.4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
Sci_P_6.1.4.6 การดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
Sci_P_6.1.4.7 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
Sci_P_6.1.4.8 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
Sci_P_6.1.4.9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สารในชีวิตประจำวัน
Sci_P_6.1.5.1 สมบัติของสาร
Sci_P_6.1.5.2 การจำแนกสาร
Sci_P_6.1.5.3 การจำแนกประเภทของสารรอบตัวเรา
Sci_P_6.1.5.4 การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวัน
Sci_P_6.1.5.5 การแยกสารโดยการกรอง
Sci_P_6.1.5.6 การแยกสารโดยการร่อน การตกตะกอน การระเหิด การระเหยแห้ง
Sci_P_6.1.5.7 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการเปลี่ยนสถานะของน้ำ
Sci_P_6.1.5.8 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการละลายของสาร
Sci_P_6.1.5.9 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Sci_P_6.1.5.10 ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม