OBEC AWARDS 2560

OBEC AWARDS ประกาศผลรางวัล ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ศธ 04009/ว 1324  

ผลการประกวด OBEC AWARDS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1324 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ไฟล์แนบ : ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

 

แสดงความคิดเห็น