วันเหมายัน ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

22 ธันวาคม วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

          วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่ส… อ่านต่อ 22 ธันวาคม วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี