กศน. – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Fri, 04 Sep 2020 05:11:21 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg กศน. – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 กศน. ประกาศ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 63 https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_19982 Thu, 03 Sep 2020 15:35:19 +0000 https://www.krupatom.com/?p=19982

กศน. ประกาศ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ขและมีสิทธิเข้ารับก […]

The post กศน. ประกาศ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 63 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

กศน. ประกาศ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 63

 

 

รายผู้สอบผ่าน กศน. รอบทั่วไป

 

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

The post กศน. ประกาศ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 63 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/education_19668 Sun, 21 Jun 2020 04:45:00 +0000 https://www.krupatom.com/?p=19668

สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา

The post สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2563

 

สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครู
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 11 กลุ่มวิชาเอก 207 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,800 บาท

 

รายละเอียดเบื้องต้น
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การขอแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย และขอกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงาน กศน. และหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑) หน่วยที่ ๑ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน ๑๐๔ อัตรา หน่วยที่ ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๔ อัตรา หน่วยที่ ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก

จํานวน ๖๘ อัตรา หน่วยที่ ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

จํานวน ๒๕ อัตรา หน่วยที่ ๕ สํานักงาน กศน.จังหวัดพังงา

จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มวิชา …

 

 

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2563  เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ประกาศรับสมัคร
ลิงค์เข้าสูระบบรับสมัครออนไลน์  >>>>https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G06

เรียบเรียงโดย ครูประถม ข่าวการศึกษา

The post สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งหนังสือ ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_17563 Thu, 27 Feb 2020 14:34:02 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17563

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพัก […]

The post สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งหนังสือ ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จากปัญหา COVID-19

 

(27 ก.พ.63) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหนังสือถึงองค์กรหลัก ส่วนราชการที่มีสถานศึกษา และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 

งดเข้าค่ายพักแรม
งดเข้าค่ายพักแรม
งดเข้าค่ายพักแรม
งดเข้าค่ายพักแรม
งดเข้าค่ายพักแรม

 

ที่มา https://moe360.blog/2020/02/27/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD

The post สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งหนังสือ ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ. กศน. 1,843 อัตรา https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_17532 Wed, 26 Feb 2020 14:58:16 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17532

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ใน […]

The post เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ. กศน. 1,843 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาค เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา

วันนี้ (26 ก.พ.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ว่างอยู่ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1,023 อัตรา และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 820 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,843 อัตรา

โดยมีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่งเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง คือ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่กำหนด และอัตราเงินเดือนที่กำหนดนี้ เมื่อนำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว อัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งว่าง ไม่มีเงินหรือนำไปกำหนดเป็นตำแหน่งเพิ่มใหม่ได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณา ในการประชุมวันที่ 2 มีนาคม 2563 ต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์ ศธ.360 องศา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

The post เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ. กศน. 1,843 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563 https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_16332 Wed, 29 Jan 2020 04:17:02 +0000 https://www.krupatom.com/?p=16332

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษ […]

The post กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

(24 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ “บุรีรัมย์โมเดล” ณ การเรียนรู้กัญชาและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนากัญชาทางการแพทยขตามรูปแบบ “บุรีรัมย์โมเดล” ว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชนทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัวหรือการศึกษาวิจัย

จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน และได้มีการจัดตั้งกองทุนพันธุ์บุรีรัมย์ เพื่อระดมทุนไว้สำหรับจัดงานและจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลคูเมือง เป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน WHO จึงได้รับมอบหมายให้ผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน โดยได้ร่วมมือกับศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ปลูกกัญชาสำหรับเป็นวัตถุติบในการผลิตยา ซึ่งเป็นรูปแบบแรกของประทศไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับวิสาหกิจชุมชน

ขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการทุกด้าน โดยได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลครบทุกแห่ง และโรงพยาบาลคูเมืองมีการผลิตยากัญชา 6 ตำรับ พร้อมทั้งร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพ ลา เพลิน เป็นพี่เสี้ยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขออนุญาตปลูกกัญชา และให้ความรู้ในกลุ่ม อสม.ครบทั้ง 23 อำเภอ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลคูเมืองร่วมกับ กศน.อำเภอคูเมือง และสถานศึกษาในอำเภอคูเมือง จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งความช่วยเหลือทางวิชาการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้จัดทำหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการใช้กัญชาทางการแพทย์คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยจะเริ่มสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษา และตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนเฉพาะในพื้นที่ กศน.กทม. จำนวนกว่า 1 หมื่นราย

 

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ที่มา https://moe360.blog/2020/01/25/2312563

 

The post กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
เตรียมประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด https://www.krupatom.com/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/education_15756 Mon, 16 Dec 2019 03:18:21 +0000 https://www.krupatom.com/?p=15756

ครูประถม เคยได้นำเสนอ  ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ […]

The post เตรียมประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ครูประถม เคยได้นำเสนอ  ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560 ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยมีการสอบถามเข้า จึงขอนำมาอัพเดทและสรุปใหม่อีกรอบเรื่องทำให้ครูทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดย มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ไฟล์แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)

 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร เช่น
1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่รางวัล คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
– เอกสารแผนการสอน
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน

ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ
  3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
  4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
  5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
  – เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร
  – เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
  จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) คือ การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่าง เป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ คือ การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการ เล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
  4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ
  5) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ
  – เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน
  – เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน
  – เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม
  – เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
  เตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
  – เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
 • ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ แหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
  4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
  – เอกสารเกียรติบัตร
  – เอกสารแบบประเมินสื่อ
  – เอกสารบันทึกเผยแพร่
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษาตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน
  4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
  5) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
  – เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน เอกสารการประเมินสภาพจริง เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด เอกสารแสดงชิ้นงานนักเรียน และเอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำตรวจสอบจากแฟูมเอกสารหลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารวิจัยในชั้นเรียน
  – เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  – เอกสารการสอนเสริม
  – เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีจำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรีย
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ
  – เอกสารทะเบียนสื่อ
  – เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
  – เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟูมสะสมงานนักเรียน
  – สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การทำความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,บอร์ดผลงานเด็ก
 • ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน
  – เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  เอกสารเกี่ยวกับทุนต่างๆ, การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,การแนะแนว, การวิจัย, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ
  – เอกสารประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีจำนวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
  – เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
  – เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
  – เอกสารบันทึกการค้นคว้า
  – เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
  – เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
  – เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ
 • ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่
  – เอกสารแบบบันทึก PLC
  – เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่น ๆ

 

 

 

คุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

1. ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครู โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม. สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม. สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยต้องมีชม. PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม.
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.กำหนด (คูปองครู) ขั้นต่ำปีละ 12 ชม. แต่ในระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมีชมการพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้นำชม.ส่วนที่เกินจาก PLC 50ชม.มารวมได้
5. ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

 

 

 


รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย

 

สำรอง

แบบ วฐ.1-3 ไฟล์เวิร์ดพร้อมพิมพ์และกรอกทุกสังกัด https://bit.ly/2xTcKQn
แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21 สำหรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินรายปี https://bit.ly/2Y7ZDJP
เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลย https://bit.ly/2LmjTS0
ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) https://bit.ly/2Sf4LGR
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) https://bit.ly/32D1c1Y
ตัวอย่างรายงานการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 https://bit.ly/2Y0NAtA
ตัวอย่างการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) แบบละเอียดเอกสารครบ https://bit.ly/2XTTTUQ

 

ขอบคุณที่มา:
1. ครูฉลาด ไชยสุระ เพจ: ชุมชน Plc อ่านออกเขียนคล่อง ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0
2. ครูภฌลดา ปรางควิรยา กลุ่ม: เส้นทางสู่ คศ.4 ครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต1
3. ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน เพจ : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆที่เกียวข้อง


วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่! ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด รวมถึง LogBook (ปรับปรุงล่าสุด1พ.ค.61) ที่นี่

เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook

เอกสารทั้งหมด ก.ค.ศ. ใช้สำหรับการประชุม เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

[ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

[ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

[ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

[PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.

[PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.

[PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.

[PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

[PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครู

PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

[PowerPoint] การประเมินผลงานฯ

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

[Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

[PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

[PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์

 

รายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

 

ชุมชนและการสื่อสาร

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ : 02-280-3223 หรือ 02-280-1029

เกี่ยวกับโปรแกรม Logbook : 02-280-2841

Email : it.otepc@gmail.com

Facebook Group : Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่  >>> http://test-lteacher.otepc.go.th/

 

 


4.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
5.คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6.หนังสือ เกณฑ์ใหม่ ว.21  5 กรกฎาคม 2560
7.หนังสือ การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
8.หนังสือ PLC ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 เผยแพร่ ธันวาคม 2560

 

 

 


The post เตรียมประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
เตรียมตัวให้พร้อม กศน. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562 https://www.krupatom.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9/education_13223 Mon, 28 Oct 2019 16:24:43 +0000 https://www.krupatom.com/?p=13223

พร้อม กศน. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562

The post เตรียมตัวให้พร้อม กศน. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

[sc name=”headercontact”]

พร้อมใหม่ 11 กลุ่มวิชาเอก ที่กศน.ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562

สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา สำหรับการคัดเลือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

ประกอบไปด้วย 11 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

[sc name=”foot-post”]

The post เตรียมตัวให้พร้อม กศน. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป และรอบพิเศษ ปีพ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>