มาแล้ว คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

          มาแล้ว คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ เพื… อ่านต่อ มาแล้ว คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน