การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา