การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method)

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method) กระบวนการที่ผู้สอนจากรายละเอียดปลีกย่อย หรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method)