fbpx
Browsing Tag

การจัดห้องเรียน

รูปแบบ การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามผลการเรียนรู้…
Read More...