การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี ครูเป็นวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นครูที่ดีจะต้องดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดีเ… อ่านต่อ การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี