CIPP Model ประเมินรร.

CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื… อ่านต่อ CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม