การวัดเชาวน์ปัญญา

การวัดเชาวน์ปัญญาในต่างประเทศ การวัดเชาวน์ปัญญา ได้เริ่มสนใจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักจิตวิทยาสนใจในเรื่องการรักษาพยาบาลคนไข้วิกลจริตและคนปัญญาอ่… อ่านต่อ การวัดเชาวน์ปัญญา