การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใ… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้