การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ความเป็นมาของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดไว้ดังนี้           หมวด 4 แน… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้