การสอนตามแบบวัฎจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

การสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครู… อ่านต่อ การสอนตามแบบวัฎจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)