วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา… อ่านต่อ วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)