รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ 5E

รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546) ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ … อ่านต่อ รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ 5E