fbpx
Browsing Tag

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน…

สำหรับครูที่ทำหน้าที่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรการ การเงิน ควรทราบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ …
Read More...