ขอนแก่น – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Tue, 17 Mar 2020 14:15:04 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg ขอนแก่น – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_18111 Tue, 17 Mar 2020 14:15:04 +0000 https://www.krupatom.com/?p=18111

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริ […]

The post โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ด้วยโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการ สอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด

ดังนี้

  1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 9,000.- บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.1ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้งระบบ E-Office

1.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

1.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 22 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

The post โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_17756 Sun, 08 Mar 2020 16:43:04 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17756

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัต […]

The post โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าตอบแทน

๑.๑ ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ค่าตอบแทน ๔,000 บาท/เดือน

๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ระบบ E-Office

๒.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการ จัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

The post โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_17263 Wed, 26 Feb 2020 14:36:31 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17263 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ […]

The post สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี แทนตําแหน่งว่าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง คําสั่งมอบอํานาจ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๓๙๒ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด., กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําปี จัดทํางบการเงินต่าง ๆ วางระบบบัญชี ทําฎีกาเบิกเงิน จัดทํา ทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ทําบัญชีเงินสดประจําวัน บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสําคัญจ่าย ทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง ทําระบบ GFMIS และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ๓. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. ระยะเวลาการจ้าง…..

The post สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_17426 Wed, 26 Feb 2020 14:23:15 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17426

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัคร […]

The post โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้นโรงเรียนจึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๒. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ AMSS

๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

(9) มีสัญชาติไทย (๒) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด

ในกฎ ก.ค.ศ. (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

 

The post โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_17022 Fri, 21 Feb 2020 13:08:33 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17022

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ […]

The post สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๔๒๙ เรื่อง การจัดสรร อัตราว่างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามคําสั่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน ๑.๓ วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) โรงเรียนคํามันปลาผดุงวิทย์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา

(๒) โรงเรียนคําไฮวิทยา อําเภอหนองกุงศรี กลุ่มวิชาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา ๑.๔ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

๑.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑.๔.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑.๔.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ๑.๔.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.๔.๕ ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ

๑.๔.๖ ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๕ ค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท/เดือน ๑.๖ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๗ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๒. คุณสมบัติทั่วไป…/

The post สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_17062 Fri, 21 Feb 2020 12:24:25 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17062

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

The post สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ’

 

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตําแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไงการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ดด กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน ขอบชียงานที่จะปฏิบัติ

๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา อัตราว่าง จํานวน ๑๑ อัตรา ในสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มทางวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจํา ปีงบประมาณ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

/ด.มีสัญชาติ

The post สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_16957 Tue, 18 Feb 2020 14:07:09 +0000 https://www.krupatom.com/?p=16957

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติก […]

The post สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร

 

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔๔/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตําแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

๑ ตําแหน่ง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา

๑.๑ จ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าจ้าง ๑๕,000 บาท ต่อเดือน

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

(๑) ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง

  1. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

/๒.๒ คุณสมบัติ

The post สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_16958 Tue, 18 Feb 2020 13:56:08 +0000 https://www.krupatom.com/?p=16958

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อ […]

The post โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จัดจ้างจากเงินรายได้ สถานศึกษา มีสัญญาจ้างรายปีการศึกษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท อาศัยความตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้ 1. ครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ

1.1 ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเกาหลี จํานวน 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีสัญชาติไทย 22 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เพื่อน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น แต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รังเกียจของสังคม

2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ

2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

The post โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_16959 Tue, 18 Feb 2020 13:53:14 +0000 https://www.krupatom.com/?p=16959

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โ […]

The post สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

 

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมา) อาศัยอํานาจ ตามความในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ศธ ๐๔OO๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

๑.๔ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,000 บาท

๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และจ้างต่อ เมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามงบประมาณที่ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามวิชาเอกและคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเป็นอันสิ้นสุด ดังนี้ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท สาขาเคมี ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(๒) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

(๒) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ครุศาสตร์ วิชาเอก/โท ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือการบัญชี

/๓.การรับสมัคร

 

The post สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_16555 Mon, 03 Feb 2020 15:01:42 +0000 https://www.krupatom.com/?p=16555

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา โดย […]

The post โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ มีความประสงค์ดําเนินการ คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๔ อัตรา อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 90,000 บาท ๑.๒ พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท ๑.๓ นักการภารโรง จํานวน ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท

๑.๔ พนักงานทําความสะอาด (แม่บ้าน) จํานวน ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๒.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒.๑.๑ เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๕ ปี

๒.๑.๒ มีสัญชาติไทย – ๒.๑.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๒๑.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ด้านการประสานงานและงาน ธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสียสละ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ นพนักงานขับรถยนต์

๒.๒.๑ เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕ – ๔๕ ปี ๒.๒.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๒.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒.๒.๔ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

๒.๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสียสละ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ hๆ นักการทรโรง

๒.๓.๑ เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี : ๒.๓.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๓.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

The post โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>