ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ต… อ่านต่อ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ