ร่างพระราชบัญญัติ

อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….   ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษ… อ่านต่อ อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย