fbpx
Browsing Tag

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. นายประเสริฐ…
Read More...