ความหมายและองค์ประกอบของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1.1ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computer ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายข… อ่านต่อ ความหมายและองค์ประกอบของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์