fbpx
Browsing Tag

คู่มีการอบรม HRD e-Learning

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้ เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์ HRD : e-Learning

ซึ่งวันนี้ ครูประถม มีเว็บไซต์ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ…
Read More...