fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

คู่มือการกรอกข้อมูลลงแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ไฟล์แบบ ประเมินสมรรถนะผู้เรียน

ไฟล์แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน (แบบมีสูตรคำนวน)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร m1-3_01okx3สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด m1-3_02okx3สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา m1-3_03okx3สมรรถนะที่ 4…