fbpx
Browsing Tag

งานการเงิน

ตัวอย่าง เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู

เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู ประกอบไปด้วย ตัวอย่างการขอยืมเงินราชการ,ตัวอย่างการส่งหลักฐานขอเบิกเงิน กรณีสำรองจ่ายไปก่อน ,ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,รายการส่งใช้เงินยืม…
Read More...