มาสโลว์

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์

เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีการจูงใจได้ดียิ่งขึ้น ควรทราบถึงแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการจูงใจ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ดังต่อไปนี้        … อ่านต่อ จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์

พัฒนาการทางสติปัญญา

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา ของฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget)

พัฒนาการทางสติปัญญา ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางสติปัญญา ของเด็กโดยทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็… อ่านต่อ จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา ของฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget)

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ ฟรอยด์

แนวคิดที่สำคัญของทฤษฎี แนวคิดที่สำคัญคือ ฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้สำนึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพ… อ่านต่อ จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ ฟรอยด์

พัฒนาการของมนุษย์

วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี         พัฒนาการ วัยทารกเป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางรากฐานของชีวิต วัยนี้เริ่มตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มาร… อ่านต่อ พัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการ วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต… อ่านต่อ พัฒนาการ วัยประถมต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers) จิตวิทยาการศึกษา มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ควา… อ่านต่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา